Facebook

Dołącz do nas na facebooku

Start SOS Obrony Życia

SOS Obrony Poczętego Życia

Fundacja "SOS Obrony Poczętego Życia" (Organizacja Pożytku Publicznego) prowadzi domy dla samotnych matek i ofiar przemocy. Jest wydawcą katolickiego miesięcznika społecznego "Moja Rodzina" i portalu publicystyczno - informacyjnego "Prawy.pl" . Fundacja SOS - Obrony Poczętego Życia prowadzi na terenie Polski domy dla samotnych matek, ośrodek rehabilitacji dla dzieci z porażeniem mózgowym i szkołę średnią im. św. Jana Bosko.

Początki

Fundacja swoje początki zawdzięcza grupie osób chcących działać na rzecz obrony życia, która zawiązała się w styczniu 1985 roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne. W tym czasie nie było poza duszpasterstwem rodzin żadnej instytucji, która podałaby rękę kobiecie miotającej się między decyzją o aborcji a rozterkami natury moralnej.

Impulsem była piel­grzymka do Rzymu. Po niezapomnianym spotkaniu z Ojcem Świętym w wyciszeniu, rozmodleniu w mocy Ducha podjęto nową ideę. Byli wśród nas nauczyciele, lekarze, psycholodzy, pielęgniarki, grupa studentów, sporo młodzieży pracującej. Tak powstał „Ruch Obrony Życia". Liderem była lek. med. Barbara Fraczek.

Celem naszego działania było budzenie świadomości na temat poczętego życia, a tak­że konkretna pomoc samotnym matkom. Formy pracy to: plakatowanie i rozprowa­dzanie ulotek w przychodniach, szpitalach, akademikach, kościołach, na tablicach przy przystankach autobusowych.

Zaczęliśmy od regularnych comiesięcznych spotkań szkoleniowych (nieprzerwanie do dziś) i od uruchomienia cotygodniowych dyżurów przy kościele oo. Bernardynów (ul. Sokoła 8). Równocześnie zaczął funkcjonować telefon zaufania, w mieszkaniu nieżyjącej już pani Joanny Krzaklewskiej. Poświęciła ona swój czas i wiedzę całego niełatwego życia, aby bodaj częściowo zdejmować z ludzi balast ich kłopotów. Telefon był czynny codziennie oprócz niedziel i świąt.

Powstanie Fundacji

Będąc grupą nieformalną, nieposiadającą osobowości prawnej, natrafialiśmy na wiele trudności, m.in. nic mieliśmy możliwości założenia konta czy pozyskania sponsorów. We wrześniu 1990 r. Grupa SOS przekształciła się w Fundację SOS Obrony Poczętego Życia w Warszawie Oddział w Rzeszowie, kierowaną przez ks. mgr. Ryszarda Halwę. Osobowy skład fundacji tworzyli: ks. dr Jan Koc - duchowy opiekun fundacji, mgr Józefa Kowalik - przewodnicząca, lek. med. Barbara Fraczek - z-ca przewodni­czącego, dr Irena Proszak - sekretarz. Członkami zostali: Lucyna Szajer, Barbara Samolecka, Urszula Gorczyca, Andrzej Zybara, Romana Lechwacka-Skręt, Barbara Marczuk, Krystyna Bukała, Edward Piotrowski, Lesław Portas, Katarzyna Miśków, Maria Kowal, Zofia Ciesielska, Maria Karnaś, Danuta Rękas, Bogumiła Stokłosa. W tej nowej sytuacji, wcześniej wytyczone cele i zadania uległy zmianom. Dla lep­szego przygotowania zespołu do prowadzenia konkretnej działalności wspoma­gającej, przeszliśmy szkolenie psychologiczne, komunikacji interpersonalnej, które przeprowadzili specjaliści psychologowie. Pracę zaczęliśmy w poszczególnych sekcjach:

- oświaty - prelekcje z przeźroczami, spotkania z młodzieżą szkolną, studencką i pracującą;

- informacji - opracowywanie, powielanie, kolportaż plakatów i ulotek tema­tycznych, sprzedaż książek i miesięcznika „Moja Rodzina", zorganizowanie wystawy objazdowej poświęconej cyklowi rozwoju człowieka;

- pracy bezpośredniej - rozeznawanie środowiska osób potrzebujących pomocy, przyznawanie zasiłków materialnych osobom będącym w szczególnie trudnej sytuacji.

Świadectwo

Nasza praca nad wychowaniem do odpowiedzialności za życie, prowadzona w róż­nych środowiskach, szła w parze z dawaniem wyrazu pozytywnej postawie w stosu­nku do nienarodzonych, z braniem w obronę tych, którzy sami nie potrafią się bronić. Wielokrotnie pisaliśmy wyjaśniające listy i odezwy do lekarzy-ginekologów, petycje do posłów i senatorów, budziliśmy sumienia ludzi z różnych kręgów społecznych. Fundacja współpracuje z domami samotnej matki w całej Polsce, szczególnie wspo­minamy współpracę z nieistniejącym już Domem Samotnej Matki w Soninie k. Łań­cuta, który prowadziły siostry zakonne. Tam często kierowaliśmy dziewczęta przed urodzeniem dziecka. Dla nich dostarczaliśmy lekarstwa, żywność, odzież dla matki i dziecka, pieluchy, pościel, ręczniki, materace czy nawet ubranka do chrztu. W czasie naszej działalności fundacja skierowała tam i wspomagała wiele samotnych matek, pomagała też rodzinom bezdzietnym w adoptowaniu dzieci.

Ważną dziedziną pracy było organizowanie kursów dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpostawowych, którzy zostali przeszkoleni do prowadzenia przedmiotu „Przygotowanie do życia w rodzinie". Członkowie fundacji uczestniczyli i uczestniczą w sympozjach w Polsce i zagranicą.

Sama fundacja była również wielokrotnym organizatorem konferencji i sympozjów poświęconych obronie życia nienarodzonych. Mamy za sobą setki kilometrów wy­deptanych ścieżek i przemierzonych dróg. Nie zważaliśmy na śniegi i mrozy, docie­rając do rodzin odrzuconych dziewcząt. Przekonywaliśmy, argumentowaliśmy, prosi­liśmy. Zwykle pierwsza łagodniała matka. W sytuacjach bez wyjścia proponowaliśmy oddanie dziecka do adopcji. Kiedyś w czasie rozmowy z 17-latką, która spodziewała się dziecka i myślała o usunięciu ciąży, starałam się jej wytłumaczyć, jakie ponosi konsekwencje. Nic do niej nie docierało. Zapytałam jej: Co odpowiedziałabyś Twemu nienarodzonemu dziecku gdyby zapytało: dlaczego mnie nie chciałaś mamo? Kto Cię kiedyś przytuli, kto Ci kwiaty przyniesie? Dziewczyna rozpłakała się. Odrzuciła myśl o zabiciu dziecka.

Dyżury

Informacja o dyżurach w Poradni Rodzinnej przy kościele oo. Bernardynów (ul. Sokoła 8) - każdy piątek w godz. 17.00-19.00

- w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 18.00   (zbiera się grupa w celu podsu­mowania pracy).

 

"W obronie życia" - materiał zebrała: Barbara Frączek.