Facebook

Dołącz do nas na facebooku

Start Rodzin Katolickich

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Rodzin Katolickich

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Diecezji Rzeszowskiej zostało powołane Dekretem Jego Ekscelencji ks. bpa Ordynariusza Rzeszowskiego Kazimierza Górnego. Został zatwierdzony też Statut Stowarzyszenia.

Cel i zadania

Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie wzorców życia małżeńskiego i rodzinnego zgodnie z etyką katolicką, poznawanie i wdrażanie społecznej nauki Koś­cioła dotyczącej małżeństwa i ro­dziny, troska o realizację w życiu społecznym Karty Praw Rodziny ogłoszonej przez Stolicę Aposto­lską w 1993 roku, działanie nad kształtowaniem życia rodziny jako wspólnoty życia i miłości, troska o ochronę życia ludzkiego od po­częcia i właściwe warunki jego rozwoju, praca wychowawcza wśród dzieci sportowa, turystyczna i rekreacyjna, działalność charytatywna, podejmowanie ini­cjatyw politycznych, społe­cznych i gospodarczych ma­jących na celu wszech­stronną pomoc rodzinie. Stowarzyszenie współpra­cuje z Federacją Stowarzy­szenia Rodzin Katolickich im. Kardynała Stefana Wyszyń­skiego w podejmowaniu naj­różniejszych, wspólnych działań na rzecz rodziny, jej wsparcia i obrony.

Już od samego początku istnienia Stowarzyszenie bar­dzo aktywnie włączyło się w dzieło obrony życia. Kiedy w 1994 roku pojawiło się zagrożenie i próba wprowa­dzenia liberalizacji ustawy z 1993 roku chroniącej życie przedstawiciele SRK Diecezji Rze­szowskiej odwiedzili wszystkich parla­mentarzystów w ich biurach posel­skich, wręczając każdemu prośbę, aby głosował za życiem oraz materiały informacyjne, także zdjęcia z doko­nanych aborcji. Do Marszałka Sejmu RP został również wystosowany protest przeciw ustawie legalizującej zabijanie dzieci niena­rodzonych.

Zasadnicza praca Stowarzyszenia Ro­dzin Katolickich przebiega w Kołach parafialnych. To tam najpełniej realizują się cele i zadania statutowe SRK. Za­rząd Diecezjalny jest inspiratorem i organizatorem działań wspólnotowych, zarówno formacyjnych, jak i programowych i reprezentacyjnych. Spośród różnych form pracy kół Stowarzyszenia należy podkreślić duże zaangażowanie w obronę życia poczętego, poprzez organizowanie pielgrzymek pokutnych do Sanktuarium Matki Bożej Tarnowieckiej, gdzie znajduje się pomnik dzieci nienarodzonych, przez prowadzenie i uczestnictwo w nabożeństwach w intencji dziecka poczętego w parafiach. Organizuje i przeprowadza duchową adopcję dziecka poczętego w parafiach, prowadzi akcje informacyjne o zagrożeniach dla życia, o działaniach różnych organizacji na rzecz obrony życia, zbiera podpisy pod petycjami, protestami, apelami do przedstawicieli władz najwyższych naszej Ojczyzny.

O działalności SRK można przeczytać w gazetkach parafialnych. Są to często świa­dectwa żywej wiary i zaangażowania w cywilizację miłości.

Stowarzyszenie organizuje i przeprowadza Duchową Adopcję dziecka poczętego w parafiach, prowadzi akcje in­formacyjne o zagrożeniach dla życia, o działaniach różnych organizacji na rzecz obrony ży­cia, zbiera podpisy pod pety­cjami, protestami, apelami do przedstawicieli najwyższych władz naszej Ojczyzny.

Współpraca

Przedstawiciele SRK angażują się od początku powstania w diecezji rzeszowskiej w działania podejmowane przez Ruch Krzewienia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, biorąc czynny udział w diecezjalnych spotkaniach modlitewno-formacyjnych Ruchu w I soboty miesiąca, w sympozjach i kongresach na rzecz obrony życia, uczestniczą we wszystkich inicjatywach Ruchu.

Organizacja Pożytku Publicznego

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej decyzją Sądu Rejonowego otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego pod pozycja Nr 0000032721 i na­było prawo do korzystania z możliwości przekazania I % od podatku dochodowego od osób fizycznych. Przekazanie I % od podatku jest aktem dobrej woli ofiarodawcy. Status OPP Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej ma od 2005 roku.

Misja: pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji materialnej, wdrażanie społecznej nauki Kościoła, działalność charytatywna, prowadzenie świetlic dla młodzieży.

Prowadzone działania:

1. Organizowanie pomocy materialnej i prawnej rodzinom, samotnym matkom, rodzinom wielodzietnym oraz zagrożonym przez współczesne choroby społeczne.

2. Praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży - prowadzenie świetlic środowiskowych oraz klubów młodzieżowych.

3. Organizowanie obozów dla młodzieży i kolonii dla dzieci.

4. Prowadzenie działalności charytatywnej.

5. Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych, sportowych i turystycznych.

Adres siedziby: 3-go Maja 26, 35-030 Rzeszów, tel. 17 852 66 71.

Kontakt: poniedziałki, czwartki w godz. 10.00 - 14.00.

Struktury

W Diecezji Rzeszowskiej działa 29 Kół Parafialnych. Prezesem SRK jest od 2002 r. mgr Kazimierz Gołojuch. Asystentem diecezjalnym jest z kolei od 1996 r. ks. mgr Marian Raźnikiewicz, RM.