Facebook

Dołącz do nas na facebooku

Start Obrona małżeństwa

Krucjata Modlitw w Intencji Małżeństw Zagrożonych Rozbiciem

Krucjata ma na celu ratowanie zagrożonych rozbiciem sakramentalnych związków małżeńskich. Przystąpić do Krucjaty mogą zarówno małżeństwa jak i pojedyncze osoby. Wskazane jest, by przyrzeczenia były przeprowadzane w parafii m.in. w Uroczystość Świętej Rodziny, chociaż można je złożyć także prywatnie (przed Krzyżem lub obrazem Świętej Rodziny).

"Jest rzeczą nieodzowną i naglącą, aby każdy człowiek dobrej woli zaangażował się w sprawę ratowania i popierania wartości i potrzeb rodziny". (Bł. Jan Paweł II)

Czym jest Krucjata Modlitwy w Intencji Małżeństw Zagrożonych Rozbiciem?

  • pogłębieniem wiary i nadziei,
  • radością ze współdziałania z Bogiem dla dobra konkretnego małżeństwa,
  • pogłębieniem ducha systematycznej modlitwy,
  • umocnieniem życia Bożego,
  • radością z włączenia się w dzieło zbawcze Jezusa,
  • wzmocnieniem wiary w miłosierną miłość Boga,
  • umocnieniem w cierpliwości,
  • odpowiedzialnością za zagrożone małżeństwo,
  • pogłębieniem wrażliwości na krzywdę i zło,
  • umiejętnością bycia bezstronnym i obiektywnym.

Geneza powstania Krucjaty

W ostatnich latach w Polsce nasila się zjawisko rozpadu wielu związków małżeńskich na co wskazuje ciągły wzrost liczby rozwodów szczególnie w ostatnich latach. Negatywne skutki tego zjawiska dotykają nie tylko rozwiedzionych małżonków, ale także zrodzonych w ich związkach dzieci, które boleśnie doświadczają rozpadu swojej rodziny oraz utraty bliskiej więzi z jednym z rodziców. Pojawia się potrzeba przeciwdziałania temu procesowi oraz pomocy zagrożonym rozbiciem związków małżeńskich.

Idea modlitwy w intencji małżeństw zagrożonych rozbiciem zrodziła się w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Jej inicjatorem jest pan Janusz Doruch - osoba świecka osobiście dotknięta tragedią rozpadu swojego małżeństwa. Zaproponował on podjęcie krucjaty modlitw w intencji małżeństw zagrożonych rozbiciem na wzór istniejącej już w Kościele i przynoszącej dobre owoce Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Po przedstawieniu inicjatywy miejscowemu Ks. Biskupowi zyskał on akceptację. Okazało się, że inicjatywa ta spotyka się z zaskakująco pozytywnym odbiorem u wiernych. W krótkim czasie wiele osób zadeklarowało chęć podjęcia modlitwy w intencji ratowania zagrożonych rozbiciem małżeństw i zaczęła nabierać charakteru ogólnopolskiego.

Przyłączenie się do Krucjaty.

W obecnym czasie w dzieło krucjaty włączyło się już tysiące osób. Potwierdza to ogromną potrzebę istnienia takiego dzieła. O deklaracje proszą zarówno sami małżonkowie, pragnący wspierać, a często ratować swoje związki, proszą rodzice małżonków, znajomi, a także dzieci, młodzi ludzie chcący podjąć modlitwę w intencji małżeństwa swoich rodziców. Oczywiście można także podjąć tę inicjatywę bez określania w intencji jakiego małżeństwa, oddając modlitwę Bogu z nadzieją, że On obdaruje łaską wsparcia takie małżeństwo, które w tym momencie najbardziej tego potrzebuje.

Wskazane jest, by przyrzeczenia były przeprowadzane w parafii m.in. w Uroczystość Świętej Rodziny oraz z okazji wspomnienia Patronów małżeństw zagrożonych rozbiciem (Bł. Otto Neururer – 30 V, Bł. Wiktoria Rasomanarivo – 21 VIII, Bł. Gracjan z Kotoru – 9 XI), chociaż można je złożyć także prywatnie (przed Krzyżem lub obrazem Świętej Rodziny).

Przystępujący do niej, podpisuje deklarację, w której zobowiązuje się do codziennej modlitwy w ciągu 6 miesięcy w intencji jednego zagrożonego małżeństwa oraz podejmuje dobrowolnie wybrane dodatkowe zobowiązanie:

- codzienne odmówienie jednego dziesiątka różańca,
- częsta Komunia św. ofiarowana w intencji małżeństw zagrożonych rozbiciem,

- codzienne odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego,

- pozyskanie nowych członków Krucjaty,

- podjęcie, jeden raz w tygodniu dodatkowego postu lub innych umartwień;

- aktywne wspieranie dzieł charytatywnych (pomoc rodzinom wielodzietnym, samotnym matkom, osobom starszym itp.).

Informacji o Krucjacie Modlitwy w Intencji Małżeństw Zagrożonych Rozbiciem udzielają członkowie Diakonii Życia Ruchu Światło-Życie Diecezji Rzeszowskiej Małgorzata i Artur Berłowscy – tel. 698-435-233.

Modlitwa

Kochany Ojcze, powołując do istnienia małżeństwo, chciałeś zapewnić nam najlepszy sposób wypełniania Przykazania Miłości. Twój Syn Jezus Chrystus rozpoczął głoszenie Zbawczego Orędzia od udzielenia wsparcia małżeństwu i ich przyjaciołom na weselu w Kanie. Była tam też Maryja – i to właśnie Ona pierwsza spostrzegła, że ten młody związek jest poważnie zagrożony.

Proszę(imy) Cię, Dobry Ojcze, proszę(imy) Jezusa i Maryję, ratujcie wszystkie małżeństwa zagrożone rozpadem, niezależnie od przyczyn.

Proszę(imy), aby to małżeństwo, w intencji którego się modlę(imy), mogło być obdarowane cudem zamiany zła w dobro, oziębłości w ciepło, szorstkości w delikatność, słów przykrych w czułe, oddalenia w bliskość, smutku w radość, obojętności w pragnienie. Aby objawiła się Twoja chwała i na nowo mogli w Ciebie uwierzyć, oni i ich dzieci. Amen.